1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1 Szolgáltató: Szenyán Endre e.v. székhelye: 1173 Budapest, 529. utca 25., adószáma: 67611425-1-42, email: info@blyxa.hu, telefonszám: 20-357-9901, a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes hirdetési ajánlatban és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 Szolgáltató olyan weboldalt üzemeltet a világhálón -Blyxa.hu-, mely lehetőséget biztosít oktatást, képzést, felkészítést és korrepetálást nyújtó magánszemélyek, vállalkozók és vállalkozások számára, hogy szolgáltatásaikat jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően hirdethessék.

1.3 Felhasználónak a Szerződés érvényesítéséhez a regisztráció során igazolnia szükséges, hogy elolvasta és elfogadta a felhasználási feltételeket.

1.4 Szolgáltató a hirdetések valódiságát és hitelességét nem minden esetben ellenőrzi, azokért felelősséget nem vállal.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, melyek tervezett időpontjairól előzetesen e-mailben értesítést küldünk a Felhasználók részére.

2.2 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a szolgáltatás igénybevételéhez, mely az info@blyxa.hu email címen kérhető.

2.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes hirdetési ajánlatban meghatározott díjakat a Felhasználó felé kiszámlázni.

2.4 Késedelmes fizetés esetén a késdelembe esés napjától a teljesítés napjáig a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

2.5 A Szolgáltató a szolgáltatásainak tartalmát és díját illetőleg jogosult az egyoldalú változtatásra, melyről legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Felhasználót e-mail formájában. A már megrendelt szolgáltatásnak sem a díja, sem pedig tartalma nem módosítható.

2.6 A meghibásodásból adódó leállások esetén a Szolgáltató intézkedik a szolgáltatás lehető leghamarabbi újraindításáról. A hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 48 órát meghaladó leállás esetén Szolgáltató a Felhasználó részére, a kiesett időre számított előfizetési díjat a soron következő számlájában jóváírja.

2.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felfüggessze, vagy megtagadja a szolgáltatást bármely Felhasználótól, aki megsérti az alábbi pontok bármelyikét:

2.7.1 Nem helyezhetőek el a weboldalon törvénybe ütköző, szexuális tartalmú, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő, uszító vagy vulgáris anyagok,

2.7.2 A szolgáltatás bármely részének hibás vagy korlátozott működését okozza,

2.7.3 Az általa kínált, szolgáltatások nem felelnek meg a hirdetésben szerepeltetetteknek, olyan viselkedést tanúsít, amelyek alkalmas lehetnek a Blyxa.hu hírnevének csorbítására,

2.7.4 Az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése,

2.7.5 Más szellemi tulajdonának sajátként szerepeltetése,

2.7.6 Tilos vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, azokra nézve sértő kijelentést tenni,

2.7.7 Tilos bármilyen politikai jellegű tartalom elhelyezése.

2.8 A Szolgáltató mindent megtesz a nála lévő adatok biztonságos kezeléséért, azokkal a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően bánik, azonban nem vállal felelősséget sem az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.

2.9 Szolgáltatásaink használatával a Felhasználó nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhatja fel Szolgáltatásaink tartalmát, kivéve, ha arra írásbeli engedélyt kapott az ilyen tartalom szellemi tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi.

2.10 A Szolgáltató a regisztrált tagok profiljait felhasználhatja további hirdetésre a https://www.facebook.com/magantanarok.terkepen/ oldalon, valamint a Felhsználó hozzájárul, hogy részére tájékoztató emailt kapjon.

2.11 A Szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználókról a rendelkezésére álló információkat összesítetten, egyedi azonosításra alkalmatlan módon marketing vagy más reklám célokra felhasználhatja, azonban azokat harmadik félnek az Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Ez alól kivételt képez a törvényi kötelezettség az adatszolgáltatásra.

2.12 A Szolgáltató előzetes tájékoztatás után jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

 

3.1 A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy megadott adatai valósak és aktuálisak.

3.2 Valótlan adatok esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződés egyoldalú felmondására az előfizetési díj visszafizetésének kötelezettsége nélkül.

3.3 A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a hatályos törvények jogszabályok és rendelkezések alapján jogosult a meghirdetett szolgáltatásainak biztosítására, azok hirdetéséhez minden szükséges engedéllyel rendelkezik.

3.4 A Felhasználó magatartására Az Internet Etikai Kódexének (Netikett) előírásai kötelezőek.

3.5 A Felhasználó által feltöltött és a hirdetésekben megjelent minden anyag, szellemi termék, média és egyéb tartalom – logó, fotók, videók, hanganyag – jogtisztaságáért minden esetben a profil tulajdonosa felel. A Szolgáltató ezek tekintetében jóhiszeműen jár el, a médiatartalom jogtisztaságát csak szúrópróba szerűen vizsgálja. Amennyiben harmadik fél szerzői jogi problémát jelez a weboldal felé a felhasználó profiljában szereplő tartalommal kapcsolatban, a Szolgáltató a valódi jogtulajdonos kérésére az anyag eltávolítására jogosult.

3.6 Azzal, hogy tartalmat küld, feltölt és tárol, érvényes engedélyt ad a Szolgáltatónak a tartalom további felhasználására. További felhasználásnak minősül – a teljesség igénye nélkül – a tárolás, reprodukálás, nyilvános megjelenítés, megosztás, közzététel és terjesztés.

3.7 A Felhasználó vállalja, hogy tevékenysége mindenben megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.

3.8 A Felhasználói fiókok jelszóval védettek. A fiók biztonsága érdekében az esetlegesen kitudódott jelszó helyett új jelszó igényelhető.

3.9 Az oldal látogatóinak lehetőségük van a Felhasználók profiljainál értékelések és vélemények írására arról a szolgáltatásról, amit igénybe vettek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a beküldött vélemények értelem szerinti lerövidítésére, illetve megváltoztatására, például helyesírási hibák esetén.

3.10 A látogatók által érkezett értékeléseket és véleményeket – melyeket az elfogadás előtt minden esetben moderátor vizsgál a 2.7 pontnak megfelelően -, a Felhasználó elfogadja.

4. A szabályzat hatálya

 

4.1 A Szerződés határozatlan időtartamra szól, mely a Szerződés elfogadásakor lép hatályba.

4.2 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal indoklás nélkül is felmondani, erről másik felet legkésőbb a hatályba lépést megelőző napon írásban tájékoztatni köteles. Felmondás esetén a már megfizetett díjakat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.

4.3 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett fizetési kötelezettség alól.

5. Vis maior

 

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, hálózati üzemzavar.

6. Kártérítés

 

Jelen Szabályzat megszegésével okozott károkért a Felek a polgárjog általános szabályai szerint tartoznak felelősséggel egymás felé.

7. Szolgáltatási díjak

 

7.1 A Szolgáltató hirdetési szolgáltatását a regisztrált felhasználó az internetes felületet használva és jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot elfogadva veheti igénybe.

7.2 A Felhasználó a jelen Szabályzat szerint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásért az érvényes hirdetési ajánlatban meghatározott díjat fizeti. Az elszámolás alapja a regisztráció során választott díjcsomag.

7.3 Kattintás alapú (PPC) díjcsomag. A csomagnál az elszámolás alapja a Szolgáltató oldaláról a Felhasználó weboldalára történő átkattintások száma (PPC).

7.3.1 Szolgáltató a rendszerbe beépített szűrőrendszer segítségével mindent megtesz annak érdekében, hogy az úgynevezett „kattintórobotok”-at kiszűrje, azok esetleges átkattintásai ne kerüljenek elszámolásra. A számla kiállítása előtt minden, a Felhasználó oldalára történő átkattintás ellenőrzésre kerül.

7.3.2 Egy felhasználótól érkező átkattintások száma egy nap alatt maximum három lehet, az azon felüliek nem kerülnek elszámolásra.

7.3.3 A havi elszámolás alapját a Szolgáltatótól teljes mértékben független Google Analytics kimutatásai képezik, mely kimutatást a tárgyhónapot követő 8 (nyolc) munkanapon belül elektronikus úton juttat el Felhasználó részére. Az adatok hitelességét Felhasználó a saját Google Analytics fiókjában is ellenőrizni tudja.

7.4 Normál megrendelői díjcsomag. Havi fix díjszabású csomag, melynek díjszabása az érvényes hirdetési ajánlatban található.

7.5 A Felhasználó által választott díjcsomagtól függetlenül az első 30 hirdetési nap díjmentes, aminek lejárta után automatikusan megkezdődik a választott díjszabásnak megfelelő számlázási időszak. A Szolgáltatás lemondása írásban – az info@blyxa.hu e-mail címre küldve -, 3 munkanappal az ingyenes időszak lejárta előtt lehetséges.

7.6 Mindkét díjcsomaghoz havi fix díjazásért „kiemelt képző” matrica vásárolható, mely a keresőben megjelenő borítóképen jelenik meg. Ennek ára a hirdetési ajánlatok között kerül feltüntetésre.

7.7 Szolgáltató a Hirdetéshez kapcsolódó számlát a tárgyhónapot követő 8 (nyolc) napon belül állítja ki, 8 (nyolc) napos teljesítési határidővel (fizetési határidő).

7.8 A 30 napos díjmentes időszakot követően a már megkezdett hónap hátralévő időszakáról tört havi számla kerül kiállításra. A normál megrendelői díjcsomagnál az elszámolás alapja a havi hirdetési díj egy napra eső részének és hónapból hátralévő napok számának szorzata. 1000 forintnál alacsonyabb összegű számla nem kerül kiállításra, annak díja a következő hónapival együtt kerül elszámolásra.

7.9 Számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak a Szolgáltató általi kézbesítésétől számított 5 (öt) napon belül írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti. A számla Felhasználó általi kézhezvételének napja – függetlenül a kézbesítés eredményétől – az e-mailben történő megküldést követő harmadik nap, mellyel szemben ellenbizonyításnak nincs helye. A Felhasználó a fizetést nem tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy a számla hozzá nem érkezett meg. Az esetlegesen hiányzó számlát a Szolgáltató pótolja, amely a fizetési határidőt nem érinti. A számla teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása a Szolgáltató bankszámláján.

7.10 Felhasználó az ÁSZF elfogadásával a megküldendő számla formátumát is elfogadja mely elektronikus számla (e-számla), melynek hitelessége azonnal ellenőrizhető a Nemzeti Hírközlési Hatóság által minősített hitelesítő szolgáltatókon keresztül.

7.11 Amennyiben a Felhasználó a számlát annak fizetési határidejéig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hirdetésének szüneteltetésére. Jelen Szabályzat vonatkozásában a Felek késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki kamatot kötik ki. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egésznek minősül.

7.12 A Szerződés megszüntetésének módja a Felhasználó, illetve a Szolgáltató 8 napos, egyoldalú, rendes felmondása.

7.13 Magántanárok részére a szolgáltatás díjmentesen igénybe vehető. Üzleti regisztráció esetben 2016. szeptember 1-től a hirdetési ajánlatban foglaltak érvényesek.

7.14 A fentiektől eltérő kedvezményes díjszabás lehetőségét a Szolgáltató fenntartja.

7.15 Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

8. Értesítés

 

8.1 Felek között az értesítés hivatalos módja az e-mail. Az email melletti telefonos egyeztetés csak nem hivatalos, informális kapcsolattartási módnak minősül. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi a Felhasználónak.

8.2 Amennyiben az Felhasználó regisztrált e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

8.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért.

9. Felelősségvállalás

 

9.1 A Szolgáltató a Felhasználó semmilyen üzleti tevékenységéért nem felelős, egyéb esetben legfeljebb a neki jelen szerződés keretén belül befizetett díjak mértékéig felelős.

9.2 A Szolgáltató nem garantál látogatottsági vagy átkattintási minimumot, nem vállal felelősséget az esetleges elmaradt haszonért, a kiesett bevételért, az elveszett vagy ellopott adatokért, illetve nem nyújt semmilyen jellegű kártérítést.

10. Egyéb, kiegészítő rendelkezések

 

10.1  A Szolgáltató az ÁSZF megváltoztatásának jogát, – különös tekintettel az árlista aktualizálására – fenntartja. Ennek érvénybe lépése előtt Felhasználó részére előzetes értesítést küld a hivatalos kapcsolattartási csatornán.

10.2  Szerződő Felek jelen szolgáltatás során esetlegesen felmerülő vitákat elsősorban peren kívül, békés úton, tárgyalásokkal rendezik.

10.3  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
10.4 A Szolgáltató által meghirdetett nyereményjátékon való részvétel mindenki számára nyitottak. A játék nyertesei emailben kerülnek tájékoztatásra, illetve a Blyxa.hu facebook oldalán „https://www.facebook.com/tanulas.es.karrier” is kihirdetésre kerülnek.

10.5 A nyereményjáték során meghirdetett ajándékokat cserélni, vagy készpénzre váltani a Szolgáltatónak nem áll módjában. A “havonta kisorsolásra kerülő” nyereményjátékok típusánál a sorsolások időpontja a következő hónap első munkanapja, a nyertesek értesítése pedig 3 munkanapon belül történik.

10.6 Értékelés és vélemény beküldésével az oldal látgatója hozzájárul ahhoz, hogy számára hírlevelet küldjünk ki az arról való leiratkozásáig.

10.7 Felhasználó az oldal erősen vizuális jellegére való tekintettel elfogadja, hogy ha hirdetéséhez nem tölt fel fotót, úgy a Szolgáltató jogosult semleges tartalmú, de az oktatási tárgyhoz kapcsolható képeket hozzáadni a felhasználói profilhoz.

10.8 Felhasználó regisztrációjával igazolja, hogy a Szolgáltatási Szerződést elolvasta és elfogadta.

10.9 További információ az info@blyxa.hu email címen kérhető.

 

Budapest, 2016.